Knjigovodstvena Agencija Aktiva

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Komentar izmena ...

El. pošta Štampa PDF

Komentar izmena zakona o porezu na dohodak građana

 - "Sl. glasnik RS", br. 44/2009
• Autoru se priznaju normirani troškovi u visini 50% od bruto prihoda, umesto sadašnjih 30%, a umesto dosadašnjih 20% priznaju se normirani troškovi od 43% i 34% bruto prihoda •
Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 44/2009, stupio na snagu 10.6.2009. godine) propisana je visina normiranih troškova koji se priznaju autoru, odnosno nosiocu srodnog prava.
Zavisno od vrste dela - autoru, odnosno nosiocu srodnog prava, priznaju se normirani troškovi u visini od 50% od bruto prihoda umesto dosadašnjih 30%, a umesto dosadašnjih 20% priznaju se normirani troškovi od 43% i 34% od ostvarenog bruto prihoda.


U odnosu na prethodno važeće zakonsko rešenje, umesto dve grupe dela, izmenom Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr. i 31/2009) autorska dela ponovo su podeljena u tri grupe dela koja su navedena u tačkama 1) do 3) člana 56.


To znači da se obvezniku - autoru, odnosno nosiocu srodnog prava, zavisno od vrste dela, priznaju sledeći normirani troškovi:
1) za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) - 50% od bruto prihoda;


2) za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu - 43% od bruto prihoda;


3) za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2) ovog člana - 34% od bruto prihoda.


Prihodi od autorskog prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine podležu plaćanju:
• poreza na dohodak građana po stopi od 20% na bruto naknadu umanjenu za propisane normirane troškove u visini od 50%, 43% i 34%;


• doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (doprinos za PIO) po stopi od 22%. Izuzetno, u slučaju kada osiguranik podnese potvrdu o prestanku plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, dobijenu od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje po kojoj je izmirio godišnju obavezu za tekuću godinu po osnovu doprinosa za PIO, doprinos se ne uplaćuje ovom fondu (za 2009. godinu to je iznos od 3.230.705 dinara);


• doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, u slučaju da autor nije osiguran po drugom osnovu (zaposlenje, obavljanje samostalne delatnosti, delatnosti poljoprivrede, penzija i dr.),


Porez na dohodak građana i doprinosi za socijalno osiguranje se plaćaju po odbitku, što znači da je isplatilac naknade, dužan da obračuna i uplati porez i doprinose.


Naknada po osnovu autorskog ugovora se može ugovoriti u neto ili u bruto iznosu. U slučaju da je naknada ugovorena u neto iznosu, preračunavanje u bruto iznos se vrši primenom odgovarajućih koeficijenata.


Koeficijenti su različiti u zavisnosti od toga:
- da li se po osnovu autorskog ugovora plaća doprinos za PIO,
- da li je autor osiguran po osnovu zdravstvenog osiguranja,
- da li su u pitanju strani državljani i samostalni umetnici (strani državljani nisu obveznici doprinosa u slučaju kada postoji sporazum između naše zemlje gde se ostvaruje naknada i zemlje rezidentnosti u kojoj je lice obavezno osigurano, pod uslovom da ta lica podnesu potvrdu kao dokaz o svojstvu osiguranog lica na PIO, kao i da ne obavljaju ove poslove u dužem vremenskom periodu, i ako samostalni umetnici plaćaju doprinose po rešenju poreskog organa, pa se na njihove naknade obračunava samo porez po stopi od 20%).


RAZVRSTAVANJE AUTORSKIH DELA PO GRUPAMA, NOVOUTVRĐENA VISINA NORMIRANIH TROŠKOVA I KOEFICIJENTI ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO PRIHOD PREMA NAJNOVIJIM IZMENAMA ČLANA 56. ZAKONA


R.
br. Opis Visina normiranih troškova KOEFICIJENTI ZA PRERAČUN
   Lica koja plaćaju porez, i doprinos za PlO, a ne plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje Lica koja plaćaju porez, doprinos za PlO i doprinos za zdravstveno osiguranje Lica koja plaćaju samo porez (samostalni umetnici, strani državljani i lica koja imaju potvrdu da su izmirili doprinos za PIO - ne plaćaju doprinose)
1 2 3 4 5 6


1. za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) 50% 1,265822785 1,372683596 1,1111111


2. za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu 43% 1,314751512 1,448246897 1,12866817


3. za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2) 34% 1,383508578 1,558554908 1,15207373
 
   PRIMER OBRAČUNA AUTORSKOG HONORARA ZA AUTORSKA DELA ZA KOJA SU NORMIRANI TROŠKOVI UTVRĐENI U VISINI OD 50%
R.
br. OPIS Lica koja su obveznici poreza, doprinosa za PlO i doprinosa za zdravstveno osiguranje Lica koja su obveznici poreza i doprinosa za PIO  Lica koja plaćaju samo porez (samostalni umetnici, strani državljani i lica koja imaju potvrdu da su izmirila PIO)
1 2 3 4 5
1. Neto honorar 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2. Koeficijent za preračun na bruto 1,37268359 1,26582278 1,1111111
3. Bruto honorar (rb. 1 x rb. 2) 27.453,67 25.316,46 22.222,22
4. Procenat normiranih troškova 50,00 50,00 50,00
5. Iznos normiranih troškova (rb. 3 x rb. 4) 13.726,84 12.658,23 11.111,11
6. Oporeziv prihod (rb. 3 - rb. 5) 13.726,84 12.658,23 11.111,11
7. Porez (20% na rb. 6) 2.745,37 2.531,65 2.222,22
8. Doprinos za PIO (22% na rb. 6) 3.019,90 2.784,81 0,00
9. Doprinos za zdravstveno osiguranje (12,30% na rb. 6)  1.688,40 0,00 0,00
10. Iznos za isplatu (rb. 3 - rb. 7 - rb. 8 - rb. 9) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
11. Bruto obaveza (rb. 1 + rb. 7 + rb. 8 + rb. 9) 27.453,67 25.316,46 22.222,22
12. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa (rb. 7 + rb. 8 + rb. 9) 7.453,67 5.316,46 2.222,22
13. Fiskalno opterećenje na bruto honorar (br. 12 : br. 3), u procentima 27,15 21,00 10,00
14. Fiskalno opterećenje na neto honorar (br. 12 : br. 1), u procentima 37,27 26,58 11,11
 
   PRIMER OBRAČUNA AUTORSKOG HONORARA ZA AUTORSKA DELA ZA KOJA SU NORMIRANI TROŠKOVI UTVRĐENI U VISINI 43%


R.
br. OPIS Lica koja su obveznici poreza, doprinosa za PlO i doprinosa za zdravstveno osiguranje Lica koja su obveznici poreza i doprinosa za PIO  Lica koja plaćaju samo porez (samostalni umetnici, strani državljani i lica koja imaju potvrdu da su izmirila PIO)
1 2 3 4 5
1. Neto honorar 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2. Koeficijent za preračun na bruto 1,44824689 1,3147515 1,12866817
3. Bruto honorar (rb. 1 x rb. 2) 28.964,94 26.295,03 22.573,36
4. Procenat normiranih troškova 43,00 43,00 43,00
5. Iznos normiranih troškova (rb. 3 x rb. 4) 12.454,92 11.306,86 9.706,55
6. Oporeziv prihod (rb. 3 - rb. 5) 16.510,01 14.988,17 12.866,82
7. Porez (20% na rb. 6) 3.302,00 2.997,63 2.573,36
8. Doprinos za PIO (22% na rb. 6) 3.632,20 3.297,40 0,00
9. Doprinos za zdravstveno osiguranje (12,30% na rb. 6)  2.030,73 0,00 0,00
10. Iznos za isplatu (rb. 3 - rb. 7 - rb. 8 - rb. 9) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
11. Bruto obaveza (rb. 1 + rb. 7 + rb. 8 + rb. 9) 28.964,94 26.295,03 22.573,36
12. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa (rb. 7 + rb. 8 + rb. 9) 8.964,94 6.295,03 2.573,36
13. Fiskalno opterećenje na bruto honorar (br. 12 : br. 3), u procentima 30,95 23,94 11,4
14. Fiskalno opterećenje na neto honorar (br. 12 : br. 1), u procentima 44,82 31,48 12,87
 
   PRIMER OBRAČUNA AUTORSKOG HONORARA ZA AUTORSKA DELA ZA KOJA SU NORMIRANI TROŠKOVI UTVRĐENI U VISINI OD 34%


R.B. OPIS Lica koja su obveznici poreza, doprinosa za PlO i doprinosa za zdravstveno osiguranje Lica koja su obveznici poreza i doprinosa za PIO  Lica koja plaćaju samo porez (samostalni umetnici, strani državljani i lica koja imaju potvrdu da su izmirila PIO)
1 2 3 4 5
1. Neto honorar 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2. Koeficijent za preračun na bruto 1,55855490 1,38350857 1,15207373
3. Bruto honorar (rb. 1 x rb. 2) 31.171,10 27.670,17 23.041,47
4. Procenat normiranih troškova 34,00 34,00 34,00
5. Iznos normiranih troškova (rb. 3 x rb. 4) 10.598,17 9.407,86 7.834,10
6. Oporeziv prihod (rb. 3 - rb. 5) 20.572,92 18.262,31 15.207,37
7. Porez (20% na rb. 6) 4.114,58 3.652,46 3.041,47
8. Doprinos za PIO (22% na rb. 6) 4.526,04 4.017,71 0,00
9. Doprinos za zdravstveno osiguranje (12,30% na rb. 6)  2.530,47 0,00 0,00
10. Iznos za isplatu (rb. 3 - rb. 7 - rb. 8 - rb. 9) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
11. Bruto obaveza (rb. 1 + rb. 7 + rb. 8 + rb. 9) 31.171,10 27.670,17 23.041,47
12. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa (rb. 7 + rb. 8 + rb. 9) 11.171,10 7.670,17 3.041,47
13. Fiskalno opterećenje na bruto honorar (br. 12 : br. 3), u procentima 35,84 27,72 13,2
14. Fiskalno opterećenje na neto honorar (br. 12 : br. 1), u procentima 55,86 38,35 15,21

 

 

indian version of viagra viagra ordering online purchase sildenafil cheap generic viagra in india buy levitra in australia
viagra pills without prescription tadalafil uk cost of cialis in thailand tadalafil indian brands levitra without prescription
    tretinoin cream price increase page go show web